دانستنی های پرستار * بخوانید و بدانید
 


مدهای ونتیلاتور

اصطلاح مد ونتیلاتور نحوه تهویه بیمار توسط دستگاه را مشخص می کند.به عبارت دیگر انتخاب مد ویژه  ونتیلاتور در اینکه بیمار چقدر در انجام تهویه مشارکت خواهد داشت را تعیین می کند.

در انتخاب مد ما باید وضعیت و اهداف درمان را بایستی لحاظ کنیم.

حالا می رسیم به انواع مدهای ونتیلاتور ها.

لازم به تذکر است که هر شرکت که ونتیلاتور را می سازد  بر حسب  علم تکنولوژیکی و نرم افزاری که در اختیار دارد  مدهای مختلفی  را روی دستگاه هایش  قرار می دهد که  میتونه شبیه مدهای اصلی باشد یا جدید باشد  و خاص اون دستگاه باشد .که این امر هم هر روز داره جدید تر می شود

مد  :تهویه مداوم اجباری یا همان (continuous mandatory ventilation ) (volume or pressure)

cmv  or assisted control A/C

assisted control

 

مرسوم ترین روش تهویه فشار مثبت ریه هاست .استفاده از حجم ثابت دمی به جای فشار  مثبت دمی میباشد.این روش که به آن تهویه حجمی گفته می شود .به بیمار فرصت می دهد که تنفس را شروع کند واگر هم قادر نبود ونتیلاتور حجم از پیش تعیین شده را خود بخود به مریض می رساند.

اما در صورتی که قادر به کمک کردن به ونتیلاتور نباشد حجم تهویه در واحد زمان همان حجم را ارائه می دهد.تهویه کنترل شده.

vc - cmv :در بیمارانیکه تنفس خود بخودی دارند ولی دچار خستگی عضلانی می باشند .

pc-cmvدر بیمارانی که دچار کاهش ظرفیت ریه بوده یا مقاومت راه هوایی شان بالا رفته به خصوص در بیمارانیکه در معرض خطر volutrauma هستند.

نکته :هیپر ونتیلاسیون در بیمارانیکه سرعت تنفس آنها افزایش پیدا کرده رخ می دهد.از آرام بخش برای کاهش تعداد تنفس خودبخودی استفاده می شود.

بیماران با vc -cmv از نظر volutrauma بررسی گردنند.

بیماران باpc-cmvاز نظر هیپر کاپنی بررسی شوند.

 

 PRVCV) pressure regulated volume control ventilation )

این مد در بیمارانیکه دچار تغییرات سریع مکانیک ریوی می شوند مورد استفاده قرار می گیرد(مقاومت راه هوایی ویا ضرفیت ریه) بنابر این عوارض بالقوه را کاهش می دهد.

نوعی از cmv می باشد که در آن حجموفشار ترکیب شده است.در این مدحجم جاری از قبل تعیین شده با حداقل فشار در راه هوایی وفشار هم از فشار تعیین شده عبور نخواهد کرد.

3 (PC-IRV)

pressure controlled inverse ratio ventilation

این مد در بیمارانی مورد استفاده قرار می گیرد که مبتلا به هیپوکسی برگشتی ناشی از peep شده اند با فزایش زمان دم frc افزایش می یابد واکثیژناسیون را بهبود می بخشد.این عمل با باز کردن آلوئول ها ی کلاپس شده رخ می دهد.و وقتی زمان بازدم کوتاه تر می شود باعث ایجاد auto peep شده ومجددا از کلاپس آلوئول ها جلوگیری می کند.

pc-cmv نسبت زمان دم به بازدم بیش از ۱:۱ خواهد بود.

نکته : برای برطرف کردن ناراحتی بیمار از آرامبخش وشل کننده عضلانی استفاده می کنند.

افزایش فشار داخل توراکس موجب حبس هوا وکاهش برون ده قلب می شود.

(IMV)

intemittent mandatory  (volume or pressure ventilation

(SIMV)

sychronous  intermittent  mandatory ventilation

vc - imv این مد در مراحل اولیه و در اکثر موارد برای تهویه بیمار مورد استفاده قرار می گیرد.همچنین مدی است که برای جدا کردن بیمار از ونتیلاتور مورد استفاده قرار می گیرد.

pc -imv در بیمارانیکه دچار کاهش کمپلیانس ریه یا افزایش مقاومت راه هوایی شده اند مورد استفاده قرار میگیرد.وقتی نیاز به حفظ  تنفس خود بخودی بیمار می باشد کاربرد دارد.

نکته :کار تنفس را افزایش می دهد و باعث خستگی ماهیچه تنفسی می گردد.بیمار از نظر هایپر کاپنی به ویژه در مد pc-imv مانیتور شوند.

ارائه گاز با حجم  جاری با فشار از قبل تعیین شده (وابسته به سیکل )و سرعت بیمار این اجازه را می دهد که خود بخود نفس بکشد.تنفس های بیمار برای نفس کشیدن همزمان خواهد بود.

(ASV)

Adaptive support ventilation

یک نوع مد تهویه کامپیوتری است که حمایت تهویه را بر اساس نیاز های بیمار افزایش ویا کاهش می دهد ودر هر بیماری که نیاز به کنترل حجم دارند مورد استفاده قرار می گیرد.

برای جداسازی یا همانweaning مورد استفاده قرار نمیگیرد ولی با تغییر پوزیشن بیمار خود را سازگار می کند.

ونتیلاتور به صورت اتوماتیک تهویه کامل در دقیقه را در ۱۰۰ml/min/kg حفظ می کند.یعنی با حجم جاری ایده آل و حداقل فشار بیمار را تهویه می نماید در دستگاه های هامیلتون مدل رافائل و جی ۵ این مد وجود دارد.

(CPAP)

CONSTATNT POSITON AIRWAY PRESSURE

باعث افزایش FRC و ارتقای اکثیژناسیون وباز کردند آلوئول های کلاپس در بازدم برای جداسازی مورد کاربرد است.

نکته : احتمال کاهش برون ده قلب .volumtruama وافزایش فشار داخل جمجمه  وجود دارد.

این مد همراه مد CMV OR IMV را ارائه می دهد.

اعمال فشار مثبت حین تنفس خود بخودی .بیمار سرعت تنفس .جریان دمی وحجم جاری را کنترل می کند.

(APRV)

Airway pressure release ventilation

APRVمد تنفس خودبخودی است که در بیماران برای نگهداری عمل آلوئول  بدون اعمال فشار دمی بالا مورد استفاده قرار می گیرددوتا barotrauma رخ ندهد.

نکته:بیمار از نظر ابتلا به هایپر کاپنی مانیتور شود.

در دو سطح متفاوت CPAP (دم و بازدم) تنظیم مدت زمان انجام می شودتا تنفس خود بخود در دو سطح انجام رخ می دهد.

(PSV)

Pressure support ventilation

یک مد تنفس خودبخودی است برای غلبه به مقاومت در راه هوایی مصنوعی مورد اتفاده قرار می گیرد.این مد همچنین با مد IMV استفاده می شود.

نکته: بیمار از نظر هاپر کاپنی مانیتور شود.کار تنفس کاهش می یابد.هماهنگی بین بیمار و ونتیلاتور وجود دارد.

با تنظیم فشار به تلاش تنفسی بیمار تقویت می شود.بیمار سرعت .جریان دم و حجم جاری را کنترل می کند.

                                                                                               

 (VAPSV)

Volume - assured pressure support ventilation

VAPSV مد تنفس خود بخودی است که برای درمان بیماری تنفسی حاد وتسهیل در جداسازی مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته : فواید آن شامل افزایش راحتی بیمار.کاهش کار تنفس وکاهش خستگی ماهیچه تنفسی و ارتقای وضعیت ماهیچه تنفسی است.

همچنین با عنوان تقویت فشار شناخته می شود. (pa) pressure augmention  ناپایداری تهویه با حمایتفشار همرا با تنظیم حجم جاری در بیمار این اطمینان را ایجاد می کند که بیمار حداقل  حجم جاری را با هر حمایت فشار در تنفس دریافت می کند.

(ILV)

Independent lung ventilation

این مد در بیمارانی که مبتلا به بیماری یک طرفه ریه .فیستول برونکو پلور وبیماری غیر متقارن دو طرفه ریه هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته :نیاز به لوله اندو تراکئال دو مجرایی.دو ونتیلاتور.آرامبخش ویا شل کننده عضلانی می باشد.

هر ریه به طور جداگانه ونتیله می شود.

(HFV)

High frequency ventilaton

حجم های کوچک گاز با سرعت بالا ارائه می شود.

(HFPPV)

High frequency positive pressure ventilation

۶۰ تا ۱۰۰ تنفس در دقیقه ارائه می شود.

(HFJV)

High frequency jet ventilation

۱۰۰ تا ۶۰۰ سیکل تنفس در دقیقه انجام می شود.

(HFO)

High frequency oscillation

در کل HFV در وضعیت هایی که تهویه مکانیکی قرار دادی در همودینامیک اختلال ایجاد می کند ویا در بیمارانی که مبتلا به فیستول برونکو پلور هستند ویا نوزادان .همگام پروسیجر های کوتاه مدت وبیماری های که خطر بروز  تروما حجمی زیاد است مورد استفاده قرار می گیرد.

نکته : بیمار نیاز به آرام بخش و شل کننده عضلانی دارد.

مرطوب سازی ناکافی باعث اختلال در باز ماندن راه هوایی می گردد.

بررسی صداهای تنفسی مشکل خواهد بود.

۶۰۰تا۳۰۰۰ سیکل در دقیقه ارائه می شود.

  نوشته شده در  شنبه ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ساعت 20:15  توسط نجمه غیاثی حافظی  | 
 
  POWERED BY BLOGFA.COM